اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/21
کل خالص ارزش دارائی ها 46,023,573,233 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,840,942 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,840,942 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,850,879 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 25,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/04/28

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين