اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/10/29
کل خالص ارزش دارائی ها 60,331,263,030 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,413,250 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,413,250 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,432,012 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 25,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/04/28

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي

مدیران سرمایه گذاری:

حسام الدين جعفري ندوشن

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين