صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر 1398 (حسابرسی نشده) 1398/10/28
صورت مالی سالانه منتهی به 30 آذر 1398 (حسابرسی نشده) 1398/10/28
افشای پرتفوی ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران منتهی به 1398/09/30 1398/10/08
افشای پرتفوی ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران منتهی به 1398/07/30 1398/08/06
گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398 1398/07/29
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به31شهریورماه1398حسابرسی نشده 1398/07/29
افشای پرتفوی ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران منتهی به 1398/06/31 1398/07/10
افشای پرتفو ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک منتهی به98.05.31 1398/06/10
گزارش عملکرد سال مالی حسابرسی شده منتهی به 98/03/31 1398/05/19
صورتهای مالی سال مالی حسابرسی شده منتهی به 98.03.31 1398/05/19
افشای پرتفو ماهانه صندوق بازارگردانی توسعه پست بانک منتهی به98.04.31 1398/05/09
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 13980331 حسابرسی نشده 1398/04/29
گزارش عملکردسال مالی 13980331 1398/04/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/03/31 1398/04/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/02/31 1398/03/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 1398/02/09
گزارش عملکرد دوره مالی 9ماهه منتهی 97/12/29 1398/02/07
صورتهای مالی دوره مالی 9ماهه منتهی 97/12/29 1398/02/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/29 1398/01/06
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/11/30 1397/12/05
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی حسابرسی شده 97/09/30 1397/11/15
صورتهای مالی دوره مالی 6ماهه منتهی 97/09/30حسابرسی شده 1397/11/15
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/10/30 1397/11/03
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی 97/09/30 1397/10/25
صورتهای مالی دوره مالی 6ماهه منتهی 97/09/30حسابرسی نشده 1397/10/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/09/30 1397/10/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/08/30 1397/09/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/07/30 1397/08/05
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/25
صورت مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/25
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی پست بانک 1397/07/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 1397 1397/06/07
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/03/31حسابرسی شده 1397/05/29
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/03/31حسابرسی شده 1397/05/17
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/03/31حسابرسی شده 1397/05/17
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/04/31 1397/05/06
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/04/30
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/04/30
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/03/31 1397/04/05
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/02/31 1397/03/06
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/01/31 1397/02/03
صورت های مالی دوره مالی نه ماهه 1396/12/29 1397/02/01
گزارش عملکردنه ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/01
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1396/12/30 1397/01/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 96/09/30حسابرسی شده 1396/11/16
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 96/09/30حسابرسی شده 1396/11/16
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 1396/10/30 1396/11/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه مورخ 1396/09/30 1396/10/20
صورت مالی سه ماهه منتهی به 96/06/31 1396/07/25
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 96/06/31 1396/07/25
صورت های مالی سال مالی 11 ماه و 4 روزه منتهی به 96/03/31 حسابرسی شده 1396/05/21
گزارش عملکرد سال مالی 11 ماه و 4 روزه منتهی به 96/03/31 حسابرسی شده 1396/05/21
صورت‌های مالی صندوق منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
گزارش عملکرد صندوق منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
گزارش عملکرد 9 ماهه دوره مالی منتهی به 1395/12/30 1396/02/02
صورت مالی 9 ماهه دوره مالی منتهی به 1395/12/30 1396/02/02
گزارش عملکرد6ماهه دوره مالی منتهی به 1395/09/30حسابرسی شده 1395/11/20
صورت مالی 6ماهه دوره مالی منتهی به1395/09/30حسابرسی شده 1395/11/20
گزارش عملکرد6ماهه دوره مالی منتهی به 1395/09/30 حسابرسی نشده 1395/10/26
صورت مالی 6ماهه دوره مالی منتهی به1395/09/30حسابرسی نشده 1395/10/26
گزارش عملکرد3ماهه دوره مالی منتهی به 1395/06/31حسابرسی نشده 1395/07/19
صورت مالی 3ماهه دوره مالی منتهی به1395/06/31حسابرسی نشده 1395/07/19