مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه تغییر مدیر صندوق مورخ 1398/09/05 1398/10/28
آگهی روزنامه تغییرات صاحبان امضا مجاز صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 1398/10/25
مجمع مورخ 1398/04/23 مبنی بر تمدید فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 1398/10/07
چاپ آگهی روزنامه مجمع مورخ 1398/06/02 مبنی بر تغییر هزینه های نرم افزار صندوق 1398/06/26
مجمع مورخ 1398/06/02 مبنی بر تغییر هزینه های نرم افزار صندوق 1398/06/26
مجمع مورخ 1398/06/02 مبنی بر تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/03/31 و تمدید تصدی موسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس 1398/06/26
صورتجلسه مورخ1398/05/15 تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پست بانک 1398/06/10
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مورخ1398.06.02 1398/06/02
دعوت به مجمع صندوق مورخ 980602 1398/05/16
صورتجلسه مجمع مورخ1398/04/23مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ1399/04/27 1398/05/06
اسامی حاضرین مجمع 980423 1398/04/25
دعوت به مجمع 980423 1398/04/11
چاپ اگهی روزنامه مجمع مورخ13971211 1397/12/27
نامه سازمان و صورتجلسه مجمع 13971211 1397/12/22
اسامی حاضرین مجمع 971211 1397/12/11
چاپ اگهی تغییرات امضا مجاز 1397/12/08
دعوت به مجمع13971211 1397/11/30
چاپ اگهی روزنامه تصویب صورتهای مالی 1397/09/20
نامه سازمان صورتجلسه مجمع 970527 1397/08/30
صورتجلسه تعیین امضا مجاز 1397/07/30
چاپ آگهی در روزنامه مربوط به هزینه حسابرس 1397/06/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/05/27 ساعت 14:30 1397/06/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/05/27 ساعت 14 1397/06/12
لسیت اسامی حاضرین مجمع مورخ 1397/05/27 1397/05/27
چاپ روزنامه اگهی افزایش سرمایه صندوق 1397/01/28
چاپ روزنامه اگهی مجمع 961005 1397/01/28
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق 1397/01/27
اسامی حاضرین مجمع 961221 1396/12/28
چاپ اگهی روزنامه مجمع مورخ 13961005 1396/11/10
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مورخ 1396/10/05 1396/10/20
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مورخ 1396/10/05 1396/10/20
تصویر آگهی روزنامه مزبور به صورتجلسه 1396/10/05 1396/10/20
تاییدیه و صورتجلسه مجمع بازارگردانی پست بانک ایران مورخ 1396/10/05 1396/10/20
لیست اسامی حاضرین در مجمع بازارگردانی پست بانک ایران 1396/10/05 1396/10/20
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 13961005 1396/10/05
چاپ اگهی روزنامه مجمع تصویب صورتهای مالی 960331 1396/09/26
اصلاحیه نامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پست بانک ایران 1396/07/25
صورتجلسه مجمع مورخ96/6/4مبنی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به 96/3/31 1396/07/03
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 960604 1396/06/04
مجوز سازمان تغییر ادرس 1395/09/15
صورتجلسه تغییر آدرس 1395/09/15
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 13950818 1395/08/22
مجمع موسس 1395/05/31