ارکان صندوق

حسابرس صندوق بازارگردانی پست بانک ایران به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی پست بانک ایران

ضامن نقد شوندگی صندوق بازارگردانی پست بانک ایران به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق بازارگردانی پست بانک ایران به همراه توضیحات