دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت پست بانك ايران 14,000 %80.00
2 شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات 3,500 %20.00