جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 126,811 69.41 16,011 30.29 18,544 33.27 27,929 56.18
اوراق مشارکت 48,076 26.32 24,339 46.04 24,777 44.45 21,134 42.51
سپرده بانکی 5,905 3.23 11,431 21.62 11,855 21.27 401 0.81
وجه نقد 498 0.27 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 1,399 0.77 1,081 2.04 559 1 248 0.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 126,811 69.41 16,011 30.29 18,544 33.27 27,929 56.18