جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 120,881 69.63 42,257 79.26 54,104 88.91 58,705 93.18
اوراق مشارکت 45,135 26 6,384 11.97 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,754 3.31 3,717 6.97 5,491 9.02 4,198 6.66
وجه نقد 463 0.27 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 1,369 0.79 958 1.8 1,258 2.07 99 0.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 120,881 69.63 42,257 79.26 54,104 88.91 58,705 93.18